HÍVJON MINKET: +36 30 851 4048 / +36 30 785 4591

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

(ÁSZF)

 

 1. Szolgáltató adatai:

Szolgáltató adatai: Darnay 20 Vendégház

Üzemeltető: Láng Balázs

Székhely: 8315 Gyenesdiás, Darnay utca 20

Szolgáltatás címe: 8315 Gyenesdiás, Darnay utca 20

Darnay 20  vendégház: Tel: +36-30-785-4591, +36-30-851-4048

 

 1. Általános szabályok:

(a) Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató

által alatt üzemeltetett 8315 Gyenesdiás, Darnay utca 20

Darnay 20 vendégház

szálláshelynek és az ahhoz kapcsolódó a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

igénybevételének feltételeit.

(b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási

irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a

szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon

együttműködnek.

A szolgáltatás megrendelésével a vendég jelen ÁSZF-et elfogadja.

A szerződő fél:

(a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy,

jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Szerződő fél az a természetes

személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást

megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.

(b) A szolgáltató és a vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási

megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:

(a) A vendég írásban – E-mailben, darnay20vendeghaz.hu webhely foglalási rendszerén keresztül

foglalást indít és az OTP Mobil Kft. fizetési rendszerén keresztül bankkártyával vagy banki átutalással kiegyenlíti a foglalás ellenértékét.

 

(b) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató írásbeli

visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés –

foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy

megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a

szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató

általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

(c) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.

(d) Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a

szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a

szolgáltatás teljes ellenértékét megfizetni oly módon, hogy szolgáltató a bankkártyával

kiegyenlített összeget nem köteles visszautalni partner részére. A vendég által a határozott

időtartam lejárta előtt elhagyott apartmant a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

(e) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató

legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.

(f) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes

akaratával lehetséges.

(g) A szerződő felek hivatalos írásos kommunikációs csatornájának tekintendő

az info@darnay20vendeghaz.hu e-mail cím is.

A lemondási feltételek:

 1. A vendég (megrendelő) foglalását díjmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a vendégház felé az érkezés előtt 15 nappal.
 2. Érkezés előtti 14-7 napon belüli lemondás esetén a fizetendő lemondási díj a foglalás értékének 50%-a.
 3. A szolgáltatásnak az érkezést megelőző 6 napon belül történő lemondása esetén a vendég (megrendelő) a létrejött szerződésben kikötött teljes szolgáltatási ellenértéket (foglalási díj) elveszti.
 1. Időpont módosításra felár nélkül az érkezés megelőző 14 napig van lehetőség)

 

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – így

például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől

eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

 

 1. A szolgáltató által alkalmazott árak:

(a) A vendégház érvényben lévő árai a www.darnay20vendeghaz.hu weboldalon feltüntetett árak-.

(b) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon

megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a

szerződő fél már bankkártyán keresztül vagy banki átutalással kifizetett.

(c) Szolgáltató a szállásfoglalás árait a www.darnay20vendeghaz.hu weboldalon üzemeltetett

automatikus kalkulátor foglalási rendszerében a kiválasztott napok, vendégek,

függvényében teszi közzé.

(d) A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának – így pl.: általános

forgalmi adó, idegenforgalmi adó – jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató

fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többlet terheket előzetes értesítés

nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.

(e) A szolgáltató árait jogosult magyar forintban meghatározni.

(f) A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb

ajánlatait az általa működtetett foglalási kalkulátor keretein belül a www.darnay20vendeghaz.hu

weboldalon közzéteszi.

 

A fizetés módja és annak garanciája:

(a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson

 

(b) A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki.  A foglalás véglegesítéséhez a teljes végösszeget a foglalást követő 5 munkanapon belül banki átutalással vagy SZÉP kártyás jóváírással vagy bankkártyás fizetéssel küldi meg a szolgáltató részére.

 

A szálláshely honlapján történő online foglalás esetén a foglalás értékének kiegyenlítése az alábbiakban megjelölt módokon lehetséges:

Online bankkártyás fizetés: OTP SimplePay

Elfogadott bankkártyák: Maestro, MasterCard, Visa, American Express

Online fizetés SZÉP kártyával: OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya

Banki átutalás

 

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt apartmant, a szolgáltatás ellenértékének a szolgáltató számára való teljes megfizetés esetén, csak azt követően veheti át. A vendég az érkezés napján 14:00

órától 18.00 óráig foglalhatja el – check in – és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig

– check out – köteles elhagyni.

(b) Abban az esetben, ha a vendég az apartmant az érkezési napon a 8.(a) pontban

meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt szolgáltató előzetes jóváhagyásával a

szabad kapacitás függvényében megteheti külön díjazás ellenében.

(c) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal

felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

 1. a)  a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott apartmant, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,
 2. b) a vendég az apartman házirendjét megszegi, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére

sem hagyja abba,

 1. c) a vendég nem tartja be az apartman biztonsági szabályzatát – pl.: tiltott helyen dohányzik

és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,

 1. d) a vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt

áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít.

Az önmagát ellátni nem képes vendég, csak előzetesen egyeztetett esetben veheti igénybe a szállást.

 1. f) a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási

kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

(f) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy

a szerződés megszűnik.

(g) A vendég az apartman összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére

veszi igénybe.

 1. Bankkártyás fizetési mód

A bankkártya adatait az OTP mint külső szolgáltató rendszere kezeli.

 

 1. A szolgáltatások biztosítása:

(a) Amennyiben a szolgáltató saját hibájából – különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési

problémák – nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég

elhelyezéséről gondoskodni.

(b) A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:

 1. a) a megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött

időtartama – vagy az akadályoztatás megszűnéséig – egy másik ugyanazon, vagy magasabb

kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén biztosítani. A helyettesítő

szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.

(c) Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget

tesz, illetve, ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég

utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 1. A vendég jogai:

(a) a szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt apartman, valamint a szálláshely

azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és

nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.

(b) a vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal

élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a helyszínen szóban

előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül

kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

 1. A vendég kötelezettségei:

(a) a vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a

szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.

(b) a vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szállásadónál és minden szükséges

adatot a tulajdonos rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset

körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy

büntető eljáráshoz szüksége

 1. A vendég kártérítési felelőssége:

(a) a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató vagy harmadik

személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá

tartozó személyek okoznak.

(b) a vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését

közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

 1. A szolgáltató jogai:

(a) amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások

díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései

biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket az apartmanba

magával vitt.

 1. A szolgáltató kötelezettségei:

(a) a szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az

érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

(b) a szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléshez

 1. A szolgáltató kártérítési felelőssége:

(a) a szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a vendéget ért kárért, amely az apartmanon

belül, a maga hibájából következett be.

(b) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató

alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy

azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.

(c) a szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az apartmanon belül kijelöljön olyan helye(ke)t

ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A

szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget,

vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.

(d) a szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően

a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltatónál.

(e) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés

és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá az apartmanba és onnan történő szállítás

során.

(f) a szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi aparatman ár

összegének legfeljebb ötszöröse.

 1. Titoktartás:

(a) a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az

információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és

az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt

a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint

eljárni.

 1. Vis maior:

(a) azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, káresemény, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

 1. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:

(a) a szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló

 1. évi V. törvény – rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(b) a szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a

szerződő felek a Keszthelyi Járásbíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét, ennek

hatásköre hiányában a Zalaegerszegi Járásbíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik

ki.

 

 1. A szolgáltató külön tájékoztatja a vendéget, hogy a jelen ÁSZF-ben ilyen módon kiemelt feltételek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, vagy a szokásos szerződés gyakorlattól.

A vendég ezen külön figyelemfelhívást követően kijelenti, hogy ezen feltételeket kifejezetten elfogadja.

 

 

 

Rólunk

Hosszú évek óta kötődünk a Balatonhoz, és most a Darnay 20 vendégházban szeretnénk másokat is részeseivé tenni ezen különleges élménynek.

Hasznos linkek
Elérhetőség